Regulamin

1. USŁUGODAWCA

Sklep internetowy GT-POLSKA, działający pod adresem („Sklep”), http://www.gt-polska.com.pl/należy do Beaty Biniek prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą GT POLSKA, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem , w Warszawie przy ul.Grochowskiej  nr.8 ,04-217 Warszawa, NIP 525-149-66-79, Regon 012748634.

SADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep służy do dokonywania za pośrednictwem sieci Internet zakupów artykułów dostępnych w ofercie Sklepu. Umieszczenie w Sklepie zdjęć i opisów produktów nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Oferta Sklepu stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Oferta ma jedynie charakter informacyjny.

2.2. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. W celu dokonania zakupu należy złożyć w Sklepie zamówienie na wybrane towary. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu należy prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny zamówienia.GT-Polska będzie realizować zamówienia wyłącznie jeżeli zamówienie zawierać będzie następujące elementy: określenie rodzaju produktu (w tym rozmiaru i koloru jeżeli dokonanie takiego wyboru jest koniecznie ze względu na rodzaj zamawianego towaru), wybór formy płatności i rodzaju przesyłki, adres wysyłki, dane użytkownika, który dokonuje zamówienia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail) lub też inne dane, których podanie określono w formularzu zamówienia jako konieczne. Użytkownik jest zobowiązany podać dane zgodne z prawdą. Sklep oferuje formy płatności wskazane w trakcie składania zamówienia. Do płatności realizowanych za pośrednictwem osób trzecich mogą mieć stosowne uregulowania tych pośredników lub emitentów kart płatniczych. Sklep nie jest odpowiedzialny za usługi osób trzecich dotyczące obsługi płatności ani za bezpieczeństwo transakcji płatności on-line. Użytkownik powinien zadbać o odpowiednie zabezpieczenia techniczne swojego urządzenia, z którego korzysta dokonując płatności on-line.

2.3. Przyjęcie przez sklep Gt-Polska złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez sklep Gt-Polska.

2.4. Użytkownik, który złożył zamówienie może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi klienta  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale tylko w przypadku, jeżeli zamówione towary nie zostały jeszcze wysłane do użytkownika.

2.5. Składając zamówienie, niezależnie od formy w jakiej zamówienie jest składane, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w szczególności z postanowieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz możliwości odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271) i akceptuje postanowienia regulaminu.

2.6. Zamówienia można składać przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Jeżeli jako formę płatności wybrano przedpłatę, produkt zostanie wysłany najpóźniej w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Gt-Polska zapłaty. Jeżeli jako formę płatności wybrano pobranie, wysyłka produktu nastąpi w ciągu 24godzin  po potwierdzeniu zamówienia przez sklep Gt-Polska.

2.7. Nawet w przypadku wcześniejszego potwierdzenia zamówienia Gt-Polska zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia oraz zawierających błędy zamówień złożonych w inny sposób niż poprzez wypełnienie formularza. Zamówienia będą anulowane również gdy:

a. jeżeli – w przypadku, gdy jako formę płatności wybrano przedpłatę – w terminie 2 dni od złożenia zamówienia nie zostanie dokonana zapłata w należnej wysokości (zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą uznania rachunku Gt-Polska);

b. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

2.8. Jako adres dostawy produktów można wskazać jedynie adres na terenie Polski.

2.9. Ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Gt-Polska zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym użytkowników, z zastrzeżeniem że cena podana na stronach Sklepu przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia na ten produkt przez użytkownika.

2.10. Gt-Polska wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon fiskalny lub na życzenie użytkownika faktura VAT.

2.11. W szczególnych przypadkach (np. w przypadku zdarzania związanego z oddziaływaniem siły wyższej) Gt-Polska  może anulować zamówienie, o czym poinformuje użytkownika, który złożył zamówienie. Informacja taka może zostać przekazana pocztą elektroniczną lub telefonicznie przy użyciu danych kontaktowych udostępnionych przez użytkownika. Niezwłocznie po anulowaniu zamówienia użytkownik otrzyma zwrot kwot zapłaconych tytułem ceny za produkty objęte anulowanym zamówieniem.

2.12. Koszt przesyłki towaru do użytkownika ponosi użytkownik. Koszt ten będzie każdorazowo określony w trakcie składania zamówienia. 

3. REJESTRACJA W SKLEPIE

3.1. Aby skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez Gt-Polska polecamy rejestrację w Sklepie. Rejestracja spowoduje otwarcie konta użytkownika w Sklepie. Do zarejestrowania się wymagane jest podanie danych użytkownika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, płeć). Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna, przy czym może przynieść korzyści w postaci ułatwienia procedury składania kolejnych zamówień w Sklepie.

3.2. Użytkownik zobowiązany jest do zgodnego z prawdą wypełnienia formularza rejestracyjnego. Użytkownik powinien informować sklep o zmianach danych udostępnionych Gt-Polska w trakcie rejestracji.

3.3. W każdej chwili zarejestrowany użytkownik może zrezygnować z rejestracji. W takim przypadku jego konto zostanie zlikwidowane. W celu rezygnacji należy samodzielnie w panelu administracyjnym konta wybrać odpowiednią opcję i postępować dalej zgodnie z instrukcjami systemu.

4. WARUNKI DOSTAWY – POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU OTRZYMANIA USZKODZONEJ LUB NIEKOMPLETNEJ PRZESYŁKI

4.1. Użytkownik może wybrać następujące formy dostawy zamówionego produktu:

a. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Koszt dostawy to koszt wskazany każdorazowo na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia.

b. inne formy dostawy/odbioru towaru, których wybór zostanie udostępniony przez sklep Gt-Polska w trakcie składania zamówienia.

4.2. Potwierdzenie realizacji zamówienia oznacza, że do użytkownika zostaje wysłany zamówiony produkt. W przypadku, gdy płatność następuje przelewem, produkt zostaje wysłany do użytkownika, gdy na rachunek firmy Gt-Polska wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym, iż paczka została wysłana. Kurier z reguły dostarcza przesyłkę w ciągu 1 dnia roboczego.

4.3. W momencie dostarczenia przesyłki użytkownik ma prawo do sprawdzenia stanu i zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona lub nie zawiera wskazanego w zamówieniu produktu, użytkownik powinien w obecności kuriera niezwłocznie wypełnić protokół uszkodzenia przesyłki, jak również powinien niezwłocznie powiadomić sklep, kontaktując się z przedstawicielem biura obsługi klienta Sklepu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: gtpolska@o2.pl . Użytkownik obowiązany jest wykonywać instrukcje sklepu, aby umożliwić  realizację uprawnień Gt-Polska do reklamacji usługi kurierskiej. W każdym takim przypadku sporządzony w obecności kuriera protokół powinien zostać czytelnie podpisany przez użytkownika i kuriera. Protokół należy sporządzić w dwóch egzemplarzach bezpośrednio w trakcie doręczania przesyłki. Jeden egzemplarz protokołu przeznaczony jest dla kuriera, drugi dla użytkownika. Protokół powinien zawierać datę doręczenia przesyłki, numer listu przewozowego oraz opis uszkodzeń lub ubytków (należy wymienić ilość oraz rodzaj zaginionego towaru). Protokół użytkownik jest zobowiązany przesłać do sklepu niezwłocznie, sporządzając dla siebie kopię tego protokołu przed wysłaniem oryginału do sklepu, chyba że sklep udzieli użytkownikowi innej instrukcji. Niesporządzenie protokołu skutkuje utratą praw użytkownika do złożenia reklamacji i zwalnia sklep Gt-Polska z wszelkich roszczeń w związku z zamówieniem.

5. REKLAMACJE

5.1. Do towarów zakupionych w Sklepie w zakresie niezgodności towaru z umową mają zastosowanie przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – o ile użytkownik jest osobą fizyczną i zakupu towaru w Sklepie nie dokonał w związku z działalnością gospodarczą. W przypadku użytkowników nie będących konsumentami wyłączona jest rękojmia Gt-Polska jako sprzedawcy.

5.2. Postanowienia tego punktu 5.2 oraz punktu 5.3 mają zastosowanie do towarów, co do których zgodności z umową odpowiada Gt-Polska, tj. towarów sprzedanych konsumentom. W przypadku stwierdzenia wad produktu użytkownik powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres sklepu  wskazany powyżej. Sklep Gt-Polska  nie przyjmuje przesyłek odsyłanych „za pobraniem”. Wraz z produktem użytkownik powinien przesłać pisemną reklamację. Pisemnie złożona reklamacja powinna zawierać opis wady produktu oraz dzień dostrzeżenia wady oraz zawierać informację, jaką metodę realizacji reklamacji użytkownik wybiera. Do reklamowanego produktu należy dołączyć dokument zakupu (paragon lub fakturę VAT). W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty związane z reklamacją, w tym przesyłką towaru pokrywa użytkownik.

5.3. Pisemne reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Gt-Polska przesyłki z reklamowanym produktem pod warunkiem otrzymania wraz z produktem pisemnej reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji, produkt wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy lub użytkownik otrzyma zwrot ceny wadliwego produktu, w zależności od wybranej metody realizacji reklamacji. W przypadku wyboru zwrotu ceny użytkownik powinien podać w pisemnej reklamacji numer konta bankowego, na który zwrot miałby zostać dokonany. W przypadku uznania reklamacji i wyboru przez użytkownika zwrotu ceny, cena oraz koszty zwrotnej przesyłki do sklepu (o ile koszty te nie będą przekraczały rynkowych kosztów przesyłki) związane z reklamowanym produktem, sklep zwróci użytkownikowi w terminie 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji na konto wskazane przez użytkownika. W przypadku wyboru przez użytkownika dostarczenia niewadliwego produktu,sklep w terminie 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji wyśle nowy produkt bez dodatkowych opłat. Użytkownik traci uprawnienia przewidziane powyżej, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sklep Gt-Polska.

5.4. Gt-Polska informuje, iż wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronach Sklepu mają charakter poglądowy i dostarczane produkty mogą nieznacznie różnić się od tych zdjęć ze względu na np. nasycenie kolorów na monitorze użytkownika. Decydujące znaczenie mają informacje zawarte w opisie produktu. Rozbieżności pomiędzy fotografią a produktem nie stanowią podstawy do reklamacji.

5.5. Towar kupiony w sklepie może być objęty gwarancją producenta. W takim przypadku wraz z towarem zostanie wydany stosowny dokument gwarancji.  Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji dotyczące towarów objętych gwarancją są zawarte w dokumencie gwarancyjnym. 

6. ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), użytkownik może zrezygnować z produktu zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, użytkownik powinien odesłać produkt odpowiednio zabezpieczony w terminie 14 dni wraz z informacją dotyczącą numeru konta, na które ma nastąpić zwrot ceny zwracanego produktu. Koszty przesyłki zwracanego produktu ponosi użytkownik. Odstąpienie od umowy w trybie wskazanym w niniejszym punkcie nie uprawnia użytkownika do otrzymania zwrotu kosztów przesyłki zamówionego produktu przez sklep ani zwrotnej przesyłki do sklepu Gt-Polska. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych „za pobraniem”. Wraz z towarem należy przesłać wszelkie dokumenty dostarczone przez sklep  wraz z towarem, w tym dokument gwarancji, o ile został wydany.

6.3. Odstąpienie od umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku produktu w stanie niezmienionym, tj. nieużywanego (nienoszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego. Od umowy nie można odstąpić, jeśli użytkownik zdjął opakowanie lub w inny sposób je naruszył.

6.4. Jeśli wszystkie w/w. warunki odstąpienia od umowy zostaną spełnione, zwrot ceny odesłanego produktu nastąpi w terminie 14 dni poprzez wykonanie przelewu przez sklep na wskazany przez użytkownika numer konta.

6.5. W przypadku dokonania zwrotu towaru, który nie może podlegać zwrotowi (np. ze względu na brak oryginalnego opakowania) sklep odeśle ten towar użytkownikowi na koszt użytkownika.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Przekazanie Gt-Polska danych osobowych zarówno w celu rejestracji w Sklepie, jak i w celu złożenia zamówienia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez sklep Gt-Polska (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Administratorem danych osobowych jest Gt-Polska (adres wskazany jest w początkowych postanowieniach regulaminu). Dane osobowe użytkownika są zbierane i będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy z użytkownikiem. Podanie danych jest dobrowolne z punktu widzenia przepisów prawa, jednak podanie ich jest konieczne, aby móc stać się zarejestrowanym użytkownikiem lub złożyć zamówienie.

7.2. Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane podmiotom nie współpracującym ze sklepem Gt-Polska, chyba że będzie to konieczne w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym w szczególności dane mogą być przekazywane Poczcie Polskiej i innym usługodawcom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe. Dane użytkowników dokonujących zakupów w sklepie poprzez portal allegro.pl mogą być przetwarzane przez podmiot prowadzący ten portal na zasadach przewidzianych w stosownych regulaminach tego podmiotu. Przetwarzanie danych użytkowników przez portal allegro.pl pozostaje poza sferą odpowiedzialności Gt-Polska.

7.3. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi w trybie art. 31 wyżej wskazanej ustawy, zawierając w tym przedmiocie pisemną umowę z takim podmiotem, jednak to Gt-Polska pozostanie administratorem danych osobowych.

7.4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych i prawo ich poprawiania.

8. INNE USŁUGI

Użytkownik może wybrać opcję dostarczania mu newslettera informującego o towarach i usługach oferowanych przez Gt-Polska. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera jest równoznaczne ze zgodą na przesyłanie informacji handlowej, o której mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Firma Gt-Polska zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości produktów w ofercie Sklepu w ciągu dnia,

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu,

c. wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu,

d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, w tym promocji związanych z obniżeniem ceny,

e. zmian niniejszego regulaminu.

9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

9.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Gt-Polska są następujące: użytkownik powinien posiadać komputer z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana będzie przeglądarka stron internetowych. W trakcie korzystania ze Sklepu na komputerze użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki typu cookies.

9.5. W przypadku, gdy użytkownik będzie za pośrednictwem Sklepu lub za pośrednictwem serwisu allegro.pl w odniesieniu do Sklepu lub Gt-Polska udostępniał jakiekolwiek treści, nie mogą one mieć charakteru bezprawnego, w tym między innymi nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności intelektualnej jakichkolwiek osób. W przypadku dokonania takiego naruszenia użytkownik zwolni Gt-Polska z odpowiedzialności wobec osób, których prawa naruszono, w tym pokryje koszty obrony przeciwko roszczeniom takich osób.

9.6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

9.7. W przypadku chęci złożenia zamówienia hurtowego prosimy o kontakt na adres e-mail: gtpolska@o2.pl

10. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kupujący – osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.

Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego. Zarejestrowani kupujący mogą dokonywać zmian i poprawiania danych osobowych poprzez Konto Klienta.

Shopping Cart